چرا برخی در مورد افغانستان طلبکار نظام هستند ؟

🔴در مورد اوضاع افغانستان و خروج خفت بار امریکا که به منزله پایان و بی فایده بودن لشکر کشی نظامی است کدام تفکر در ایران متضرر گردید و آمال و آرزوهایش بر باد رفت ؟! این از ابعاد سیاسی مسئله و تاثیر اولیه اش در ایران۰
🔵از نظر مذهبی و قرائت دینی بزرگترین دشمن بنیادگرایان و تفکرات سلفی در دنیا ، شیعیان بوده وهستند ؛ بنابراین کمترین قرابتی بین تشیع انقلابی تمدنی ولایی در ایران با نوعی بنیادگرایی اهل تسنن افغانی وجود نداشته و ندارد ۰
این هم از منظر تقابل مذهبی و نظری
🔴اینکه در دعوای بین سکولارهای افغانی و سقوط عنصری وابسته و ضد ایرانی مثل اشرف غنی با جریان بنیادگرای طالبان ، ایران عاقلانه و مدبرانه بیطرف مانده و در دعوایی که ابعاد و ماهیتش ( بخاطر نفوذ سازمانهای جاسوسی غربی در سلفی ها ) معلوم نیست وارد نشده ، چرا عده ای طلبکار شده اند از عجایب روزگار است
🔵اما عجیب تر از همه این شبیه سازی است که عده ای خودشان را در نقش غربگرایان افغانی دیده و جریانهای اصولگرای دینی ایران را به قطب مخالف آنها یعنی طالبان شبیه سازی می کنند !!
هر اعدام و یا حرکت کور و ابلهانه طالبان را فورا برجسته کرده و در حساب نظام و انقلاب و ولایت می نویسند !؟

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید