پرسش یکی از مخاطبین محترم

چه تفاوتی بین وزیر مختار و سفیر در دوره پهلوی وجود داشته؟
یعنی آیا وزیر مختار ایران در فرانسه به معنی همان سفیر ایران در فرانسه بوده است؟
و اینکه به نظر حقیر کشور استعمارگر می توانسته به کشور مستعمره خود وزیر مختار بفرستد؛ لذا طبیعتا ایران نمی توانسته وزیر مختار به بریتانیا بفرستد و این فرستاده طبیعتا نقش سفیر را داشته نه وزیر مختار

جواب نجفی

با تشکر از پرسش دقیق شما ، معمولا وزیر مختار و سفیر و سفیر کبیر در یک محدوه و مسئولیت دیده می شوند و نماینده دیپلماسی یک کشور در کشور دیگر بوده اند و این مسئله ربطی به بزرگی و کوچکی و نا برابری و برابر بودن دو کشور نداشته است ؛ ولی در یک نگاه علمی تر علیرغم اشتراک ماموریت ، باهم از نظر رده بندی تفاوت هایی هم دارند ؛ مثلا سفیر کبیر همان سفیر است و اختیارات او را دارد ولی سفیر کبیر از طرف شخص پادشاه منصوب می شده و نه صرفا وزیر امور خارجه ، مثل سفیر کبیر ایران در امریکا ، و لذا سفارت ایران هم سفارت کبرای ایران در امریکا نامیده می شده است ۰ وزیر مختار در جایی که سفیر نباشد وظایف سفیر را انجام می داده است ولی در یک رتبه پایین تر ؛ از این نظر هم بین ایران با سایر کشورها تفاوتی نبوده است ؛ یعنی هم ایران مثلا در انگلیس وزیر مختار و یا سفیر کبیر داشته و هم روس و انگلیس و فرانسه در ایران با این عناوین مختلف نماینده اعزام می نموده اند۰ این مطلب در دوره قاجار با پهلوی در هر دو دیده می شود ۰

موفق باشید۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید